Bản tin Đào tạo số 1

Bản tin Đào tạo số 1

  • Các chương trình đào tạo đã thực hiện trong tuần từ 12-18/08/2015
  • Các sự kiện đào tạo diễn ra trong tuần từ 19-26/08/2015
  • Tài liệu học nhanh

Bản tin do Khối Nhân sự - LienVietPostBank cung cấp.

 

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Đào tạo số 1

  • Các chương trình đào tạo đã thực hiện trong tuần từ 12-18/08/2015
  • Các sự kiện đào tạo diễn ra trong tuần từ 19-26/08/2015
  • Tài liệu học nhanh

Bản tin do Khối Nhân sự - LienVietPostBank cung cấp.

 

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng