Bản tin Đào tạo số 3

Bản tin Đào tạo số 3

 • Các khóa học đã thực hiện trong tuần
 • Gương mặt học viên tiêu biểu
 • Kế hoạch đào tạo tháng 9
 • Bài viết về E-learning
 • Đố vui có thưởng
 • Tài liệu học nhanh: Văn hóa tiết kiệm
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Đào tạo số 3

 • Các khóa học đã thực hiện trong tuần
 • Gương mặt học viên tiêu biểu
 • Kế hoạch đào tạo tháng 9
 • Bài viết về E-learning
 • Đố vui có thưởng
 • Tài liệu học nhanh: Văn hóa tiết kiệm
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng