Bản tin Đào tạo số 8

Bản tin Đào tạo số 8

  • Chương trình đào tạo cán bộ nguồn năm 2015
  • Chương trình đào tạo các chức danh giao dịch viên, chuyên viên khách hàng tân tuyển tại LienVietPostBank
  • Lịch đào tạo từ 15 - 29/10/2015

Bản tin được cung cấp bởi Khối Nhân sự - LienVietPostBank


 

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Đào tạo số 8

  • Chương trình đào tạo cán bộ nguồn năm 2015
  • Chương trình đào tạo các chức danh giao dịch viên, chuyên viên khách hàng tân tuyển tại LienVietPostBank
  • Lịch đào tạo từ 15 - 29/10/2015

Bản tin được cung cấp bởi Khối Nhân sự - LienVietPostBank


 

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng