Bản tin Đào tạo số 9

Bản tin Đào tạo số 9

  • Các khóa đào tạo đã diễn ra trong tháng 10/2015
  • Lịch đào tạo tháng 11/2015

Bản tin được cung cấp bởi Khối Nhân sự - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Đào tạo số 9

  • Các khóa đào tạo đã diễn ra trong tháng 10/2015
  • Lịch đào tạo tháng 11/2015

Bản tin được cung cấp bởi Khối Nhân sự - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng