Bản tin Pháp lý tháng 05/2015

Bản tin Pháp lý tháng 05/2015

Thông tin Pháp luật:

 • Thông tư 05/2015/TT-NHNN hướng dẫn TCTD phối hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng cho vay có bảo lãnh

Thông tin nổi bật:

 • Đâu chỉ vì thiếu luật

Chuyên mục hỏi đáp:

 • Xác định nhóm khách hàng có liên quan
 • Xác định thành viên của hộ gia đình cần ký trên hợp đồng
 • Cho vay đối với doanh nghiệp bị mua bán

Thông tin văn bản:

 • Văn bản nội bộ mới ban hành
 • Văn bản nội bộ sắp ban hành
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Pháp lý tháng 05/2015

Thông tin Pháp luật:

 • Thông tư 05/2015/TT-NHNN hướng dẫn TCTD phối hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng cho vay có bảo lãnh

Thông tin nổi bật:

 • Đâu chỉ vì thiếu luật

Chuyên mục hỏi đáp:

 • Xác định nhóm khách hàng có liên quan
 • Xác định thành viên của hộ gia đình cần ký trên hợp đồng
 • Cho vay đối với doanh nghiệp bị mua bán

Thông tin văn bản:

 • Văn bản nội bộ mới ban hành
 • Văn bản nội bộ sắp ban hành
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng