Bản tin Thị trường Ngoại tệ 01/06/2015 - 06/06/2015

Bản tin Thị trường Ngoại tệ 01/06/2015 - 06/06/2015

  • Quy định tỷ giá USD/VND của NHNN
  • Diễn biến thị trường 2
  • Diễn biến thị trường tự do
  • Dự báo thị trường
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Thị trường Ngoại tệ 01/06/2015 - 06/06/2015

  • Quy định tỷ giá USD/VND của NHNN
  • Diễn biến thị trường 2
  • Diễn biến thị trường tự do
  • Dự báo thị trường
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng