Bản tin Thị trường Ngoại tệ tuần từ 02/11/15 đến 07/11/15

Bản tin Thị trường Ngoại tệ tuần từ 02/11/15 đến 07/11/15

Quy định tỷ giá USD/VND của NHNN

Diễn biến thị trường 2

Diễn biến thị trường tự do

Dự báo thị trường

Bản tin do Khối Nguồn Vốn - Lienvietpostbank cung cấp

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Thị trường Ngoại tệ tuần từ 02/11/15 đến 07/11/15

Quy định tỷ giá USD/VND của NHNN

Diễn biến thị trường 2

Diễn biến thị trường tự do

Dự báo thị trường

Bản tin do Khối Nguồn Vốn - Lienvietpostbank cung cấp

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng