Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng năm 2017

Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng năm 2017

Trong năm 2016, NHNN đã thực hiện tương đối tốt điều hành chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu khác. Tuy nhiên việc tái cơ cấu các TCTD, xử lý nợ xấu và các Ngân hàng yếu kém vẫn chưa đạt hiệu quả.

Năm 2017, các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ về cơ bản như năm 2016 nhưng khả năng hoàn thành sẽ khó khăn hơn do tác động bất lợi từ các yếu tố bên ngoài và nội tại. Điều này đòi hỏi NHNN phải chủ động, linh hoạt hơn nữa mới có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng năm 2017

Trong năm 2016, NHNN đã thực hiện tương đối tốt điều hành chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu khác. Tuy nhiên việc tái cơ cấu các TCTD, xử lý nợ xấu và các Ngân hàng yếu kém vẫn chưa đạt hiệu quả.

Năm 2017, các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ về cơ bản như năm 2016 nhưng khả năng hoàn thành sẽ khó khăn hơn do tác động bất lợi từ các yếu tố bên ngoài và nội tại. Điều này đòi hỏi NHNN phải chủ động, linh hoạt hơn nữa mới có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo