Chu kỳ tăng trưởng kinh tế và một số dấu hiệu của Việt Nam

Chu kỳ tăng trưởng kinh tế và một số dấu hiệu của Việt Nam

Trong mỗi chu kỳ kinh tế thường có 2 pha: hồi phục và suy thoái, được chia thành 4 giai đoạn: (1) tiền tăng trưởng/phục hồi; (2) đỉnh tăng trưởng; (3) suy giảm/hậu tăng trưởng; và (4) giai đoạn tạo đáy. Ứng với mỗi giai đoạn, diễn biến của các chỉ số vĩ mô và việc thực thi các chính sách kinh tế là tương đối khác nhau.

Trong giai đoạn từ năm 2007-2016, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn lớn: (i) hậu tăng trưởng vào năm 2007-2008; (ii) suy thoái kinh tế vào năm 2009-2012; và (iii) tăng trưởng vào năm 2013-2016. Từ năm 2017 tới nay, Việt Nam có thể đang ở đỉnh tăng trưởng của chu kỳ kinh tế với một số tín hiệu cảnh báo sớm về rủi ro đã manh nha xuất hiện trong bức tranh kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2018.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo

Chu kỳ tăng trưởng kinh tế và một số dấu hiệu của Việt Nam

Trong mỗi chu kỳ kinh tế thường có 2 pha: hồi phục và suy thoái, được chia thành 4 giai đoạn: (1) tiền tăng trưởng/phục hồi; (2) đỉnh tăng trưởng; (3) suy giảm/hậu tăng trưởng; và (4) giai đoạn tạo đáy. Ứng với mỗi giai đoạn, diễn biến của các chỉ số vĩ mô và việc thực thi các chính sách kinh tế là tương đối khác nhau.

Trong giai đoạn từ năm 2007-2016, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn lớn: (i) hậu tăng trưởng vào năm 2007-2008; (ii) suy thoái kinh tế vào năm 2009-2012; và (iii) tăng trưởng vào năm 2013-2016. Từ năm 2017 tới nay, Việt Nam có thể đang ở đỉnh tăng trưởng của chu kỳ kinh tế với một số tín hiệu cảnh báo sớm về rủi ro đã manh nha xuất hiện trong bức tranh kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2018.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo