Giải pháp ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

Giải pháp ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

Theo thống kê của Nhóm Ngân hàng thế giới (NHTG), trên thế giới vẫn còn đến 2 tỷ người chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính cơ bản (2011). Công nghệ số đang thay đổi thế giới từng ngày đã được thế giới xác định là động lực mới tạo ra bước ngoặt trong sứ mệnh thúc đẩy tài chính toàn diện để phát triển nền kinh tế bền vững trên thế giới, đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

Theo thống kê của NHTG, mới có 31% người trưởng thành tại Việt Nam được tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản. Tuy nhiên, với tỷ lệ sỡ hữu thuê bao di động lên tới 140% dân số và 48% dân số tiếp cận Internet, đây sẽ là điều kiện cơ bản tạo sự thuận lợi để công nghệ số được ứng dụng thành công trong tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Từ thực tiễn đó, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) nghiên cứu thực trạng áp dụng công nghệ số trong thúc đẩy tài chính toàn diện, lồng ghép các bài học trên quốc tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sự phát triển của công nghệ số trong lĩnh vực tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo

Giải pháp ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam

Theo thống kê của Nhóm Ngân hàng thế giới (NHTG), trên thế giới vẫn còn đến 2 tỷ người chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính cơ bản (2011). Công nghệ số đang thay đổi thế giới từng ngày đã được thế giới xác định là động lực mới tạo ra bước ngoặt trong sứ mệnh thúc đẩy tài chính toàn diện để phát triển nền kinh tế bền vững trên thế giới, đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

Theo thống kê của NHTG, mới có 31% người trưởng thành tại Việt Nam được tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản. Tuy nhiên, với tỷ lệ sỡ hữu thuê bao di động lên tới 140% dân số và 48% dân số tiếp cận Internet, đây sẽ là điều kiện cơ bản tạo sự thuận lợi để công nghệ số được ứng dụng thành công trong tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Từ thực tiễn đó, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) nghiên cứu thực trạng áp dụng công nghệ số trong thúc đẩy tài chính toàn diện, lồng ghép các bài học trên quốc tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sự phát triển của công nghệ số trong lĩnh vực tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo