Hợp đồng hợp tác v/v Cho vay mua xe ô tô địa bàn Bình Phước, Phú Thọ