Sức khỏe hệ thống tài chính nhìn qua tỷ lệ chênh lệch tín dụng/GDP

Sức khỏe hệ thống tài chính nhìn qua tỷ lệ chênh lệch tín dụng/GDP

Để đánh giá mức độ an toàn, ổn định tài chính của một quốc gia, Hội đồng rủi ro hệ thống châu Âu (ERSB) đã xây dựng một phương pháp: “tỷ lệ chênh lệch tín dụng/GDP – Basel gap (%)”. Đây là một phương pháp phổ biến cho việc đo lường chênh lệch tín dụng nhằm xác định sự chênh lệch giữa tỷ lệ tổng tín dụng với GDP và xu hướng thống kê dài hạn. Theo ERSB, Basel gap là một phương pháp nhằm xác định chỉ tiêu “Vốn dự trữ chống rủi ro chu kỳ (Countercyclical Capital Buffer - CCB)” trong khung Basel III, đang được áp dụng tại một số NHTW lớn như FED, ECB,… với mục đích tăng cường khả năng chống chịu của các ngân hàng trước những rủi ro mang tính hệ thống.

Từ kết quả chạy mô hình cho thấy, trong giai đoạn tới 2019-2020, chỉ số chênh lệch tín dụng/GDP (%) dự kiến vẫn dao động dưới ngưỡng 5% và có xu hướng ổn định trong năm 2020 (tăng tới 5% trong giai đoạn tháng 11/2018-03/2019 và có xu hướng giảm dần từ tháng 4/2019-10/2019). Điều này hàm ý, sức khỏe hệ thống tài chính ngân trong năm tới sẽ không biến động quá mạnh và dự báo sẽ còn một nhịp tăng trưởng tốt. Do vậy, khả năng xảy ra khủng hoảng đối với Việt Nam là không cao và NHNN sẽ tiếp tục kiên định với CSTT theo định hướng thắt chặt của mình.

Sức khỏe hệ thống tài chính nhìn qua tỷ lệ chênh lệch tín dụng/GDP

Để đánh giá mức độ an toàn, ổn định tài chính của một quốc gia, Hội đồng rủi ro hệ thống châu Âu (ERSB) đã xây dựng một phương pháp: “tỷ lệ chênh lệch tín dụng/GDP – Basel gap (%)”. Đây là một phương pháp phổ biến cho việc đo lường chênh lệch tín dụng nhằm xác định sự chênh lệch giữa tỷ lệ tổng tín dụng với GDP và xu hướng thống kê dài hạn. Theo ERSB, Basel gap là một phương pháp nhằm xác định chỉ tiêu “Vốn dự trữ chống rủi ro chu kỳ (Countercyclical Capital Buffer - CCB)” trong khung Basel III, đang được áp dụng tại một số NHTW lớn như FED, ECB,… với mục đích tăng cường khả năng chống chịu của các ngân hàng trước những rủi ro mang tính hệ thống.

Từ kết quả chạy mô hình cho thấy, trong giai đoạn tới 2019-2020, chỉ số chênh lệch tín dụng/GDP (%) dự kiến vẫn dao động dưới ngưỡng 5% và có xu hướng ổn định trong năm 2020 (tăng tới 5% trong giai đoạn tháng 11/2018-03/2019 và có xu hướng giảm dần từ tháng 4/2019-10/2019). Điều này hàm ý, sức khỏe hệ thống tài chính ngân trong năm tới sẽ không biến động quá mạnh và dự báo sẽ còn một nhịp tăng trưởng tốt. Do vậy, khả năng xảy ra khủng hoảng đối với Việt Nam là không cao và NHNN sẽ tiếp tục kiên định với CSTT theo định hướng thắt chặt của mình.