Đào tạo

Chuyên mục Bản tin cung cấp cho bạn đọc hệ thống bản tin nội bộ các khối chuyên môn tại hội sở chính LienVietPostBank được phát định kỳ hàng tháng. Chuyên mục bao gồm:

  • Các thông tin về các văn bản pháp luật mới ban hành điều chỉnh hoạt động của Ngân hàng;
  • Tư vấn pháp lý và các tin tức nổi bật xoay quanh hoạt động Ngân hàng;
  • Cập nhật các văn bản định chế của Ngân hàng;
  • Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền của Ngân hàng.


Để tham khảo tài liệu chi tiết, vui lòng Đăng nhập.