FATCA và PCRT

FATCA là tên viết tắt của Đạo luật Tuân thủ thuế Tài khoản nước ngoài ( FATCA ) . Đạo luật này được đưa ra trong tháng 10 năm 2009 và đã được thông qua thành luật vào tháng 3 năm 2010, là một phần của Đạo luật Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE).

FATCA được sử dụng để ngăn chặn việc trốn thuế của công dân hoặc cư dân Mỹcó tài khoản nước ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài. Theo quy định FATCA mới, các tổ chức tài chính nước ngoài ( FFIs ) cần phải xác định chủ tài khoản Mỹ cũng như các tổ chức dưới sự kiểm soát của nước Mỹ (người Mỹ có quyền sở hữu đáng kể ở các tổ chức nào đó) và cung cấp cho IRS thông tin về tài sản , thanh toán thu nhập và dòng tiền thương mại trong năm tài khóa. Quy định FATCA nói chung có hiệu lực vào khoảng ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Để tham khảo tài liệu chi tiết, vui lòng Đăng nhập.

Trang