Thông tư 23 của NHNN về dự trữ bắt buộc - Tác động cho ai?

Thông tư 23 của NHNN về dự trữ bắt buộc - Tác động cho ai?

Ngày 04/12/2015, Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN (Thông tư 23) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN (Quyết định 581) ngày 9/6/2003 của NHNN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/1/2016.

Thông tư đã sửa đổi, bổ sung các quy định về dự trữ bắt buộc, chủ yếu về biện pháp và trách nhiệm của đơn vị xử lý TCTD thiếu dự trữ bắt buộc, thẩm quyền quyết định lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, TCTD tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ định và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Vậy tác động đến thị trường tài chính của Thông tư 23 ra sao?

LPBResearch

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo

Thông tư 23 của NHNN về dự trữ bắt buộc - Tác động cho ai?

Ngày 04/12/2015, Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN (Thông tư 23) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN (Quyết định 581) ngày 9/6/2003 của NHNN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/1/2016.

Thông tư đã sửa đổi, bổ sung các quy định về dự trữ bắt buộc, chủ yếu về biện pháp và trách nhiệm của đơn vị xử lý TCTD thiếu dự trữ bắt buộc, thẩm quyền quyết định lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, TCTD tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ định và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Vậy tác động đến thị trường tài chính của Thông tư 23 ra sao?

LPBResearch

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo